Drukuj

 

Odpady opakowaniowe

PGK prowadzi dwa systemy selektywnej zbiórki odpadów:

Odpady zebrane selektywnie z pojemników i worków trafiają na sortownie odpadów surowcowych, która mieści się przy ul. Cieślaka 6c
Pojemniki i worki są w kolorach ułatwiających segregację odpadów.

W załączniku szczegółowo określone zostały odpady opakowaniowe poszczególnych frakcji (tworzywa sztuczne , szkło i makulatura), które wrzucamy i nie wrzucamy do odpowiednich worków i pojemników.

 Odpady organiczne

Posiadamy w swojej ofercie worki na odpady organiczne specjalnie oznakowane, które można zakupić w siedzibie Spółki. Odbiór tych worków sprzed domu jest nieodpłatny. Odpady organiczne są również bezpłatnie przyjmowane na składowisku odpadów w Szczecinku przy ul. Łowieckiej

Odpady wielkogabarytowe

Odpady wielkogabarytowe to odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych lecz ze względu na swoje rozmiary nie mieszczące się do pojemników. Należą do nich:

Zbiórka prowadzona wg. harmonogramu

Niezależnie od prowadzonej akcji odpady wielkogabarytowe są nieodpłatnie przyjmowane na składowisku odpadów przy ul. Łowieckiej w dniach i godzinach jak wyżej.

 Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, skład chemiczny, biologiczny, inne właściwości stanowią zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub środowiska przyrodniczego.

 Zużyte baterie 

Są dużym zagrożeniem dla środowiska, dlatego wszyscy musimy dbać o to, aby pozbywać się ich w sposób kontrolowany. Na terenie miasta Szczecinek są rozmieszczone pojemniki do gromadzenia zużytych baterii. Znajdują się w Urzędach i instytucjach oraz w sklepach. Wykaż punktów zbiórki zużytych baterii znajduje się w załączniku.

Leki przeterminowane

Na zlecenie Urzędu Miasta Szczecinek w niektórych aptekach prowadzona jest zbiórka leków przeterminowanych oraz częściowo wykorzystanych farmaceutyków.