• 1 (jednej) szt. ciągnikowej, hakowej przyczepy kontenerowej, (wraz z wykonaniem połączenia instalacji przyczepy do ciągnika klasy New Holland TD5030 - będącego na wyposażeniu Zamawiającego),
  • (dwóch) szt. kontenerów do ciągnikowej, hakowej przyczepy kontenerowej,
  • 1 (jednej) szt. posypywarki piasku – piaskarki ciągnikowej, ciągnionej.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  • Nr Sprawy: PGK /ZP-01/XI/2017
  • Termin składania ofert do dnia 24.11.2017 godz 9.00
  • Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
  • SIWZ - do pobrania
  • SIWZ - dokumenty do edycji