PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z O.O. ZOBOWIĄZUJE SIĘ ZAPEWNIĆ DOSTĘPNOŚĆ SWOJEJ STRONY INTERNETOWEJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI USTAWY Z DNIA 4 KWIETNIA 2019 R. O DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH PODMIOTÓW PUBLICZNYCH. OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO STRONY INTERNETOWEJ pgk.szczecinek.pl

Data publikacji strony internetowej: 23-10-2015
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23-10.2015

Strona internetowa jest częściowo zgodna, tj w 96,64% z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz korzystając z automatycznego dostępnego narzędzia do oceny strony: Test- European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu)

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.03.2021r.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Szczecinek
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 9437498-70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Cieślaka 6c

78 – 400 Szczecinek

Biuro, w którym są obsługiwani klienci, znajduje się na piętrze budynku głównego .

Do budynku głównego prowadzi jedno wejście główne.

Przy wejściu brak jest podjazdu dla wózków.

Drzwi do budynku nie są otwierane automatycznie.

Budynek nie posiada windy.

Brak pętli indukcyjnych.

Brak oznaczeń w języku Braille’a.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Przed siedzibą Spółki znajduje się parking. Brak wyznaczonego miejsce dla osób niepełnosprawnych.

Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Cmentarz Komunalny / Administracja Cmentarza

Cieślaka 10

78 – 400 Szczecinek

Biuro, w którym są obsługiwani klienci, znajduje się na parterze budynku głównego.

Do budynku głównego prowadzi jedno wejście główne bez podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku prowadzą trzy schody.

Drzwi do budynku nie są otwierane automatycznie.

Budynek nie posiada windy.

Brak pętli indukcyjnych.

Brak oznaczeń w języku Braille’a.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

W sąsiedztwie budynku, w którym odbywa się obsługa klienta, jest plac, na którym znajdują się miejsca parkingowe.

 

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt
ul. Rybacka 7
78 – 400 Szczecinek

Biuro, w którym są obsługiwani klienci, znajduje się na parterze budynku głównego.

Do budynku głównego prowadzi jedno wejście główne.

Do budynku można wjechać wózkiem, nie ma ograniczeń architektonicznych uniemożliwiających tę czynność.

Drzwi do budynku nie są otwierane automatycznie.

Budynek nie posiada windy – jest to budynek parterowy.

W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych.

Brak pętli indukcyjnych.

Brak oznaczeń w języku Braille’a.

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Brak dostępności tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Załącznik:

1. Raport dostępności.